Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia — porady i wzór

zerwanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia

W Kodeksie pracy zapisane jest wiele sposobów i przypadków rozwiązywania umów o pracę. W większości przypadków do zakończenia współpracy wymagane jest wypowiedzenie UoP i pracę przez dany okres wypowiedzenia. W niektórych przypadkach zarówno jako pracownik, jak i pracodawca, możesz rozwiązać umowę w trybie natychmiastowym bez konieczności zachowania okresu wypowiedzenia.

Z tego artykułu dowiesz się, w jakich sytuacjach takie rozwiązanie jest możliwe, a także znajdziesz wzór pisma dla pracownika oraz pracodawcy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia — co na to Kodeks pracy?

Według polskiego Kodeksu pracy istnieją 4 sposoby rozwiązania umowy o pracę:

  • z upływem czasu, na który była zawarta umowa
  • przez oświadczenie jednej ze stron z zachowaniem okresu wypowiedzenia
  • na mocy porozumienia obu stron
  • przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia

Jak widać, istnieje możliwość natychmiastowego wypowiedzenia umowy o pracę, jednak może stać się tyk tylko w niektórych przypadkach. W większości sytuacji jednak nie będzie możliwe rozwiązanie umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracownika

W artykule 55 Kodeksu pracy, można przeczytać, że pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez okresu wypowiedzenia gdy:

  • otrzyma orzeczenie lekarskie stwierdzające, że otoczenie pracy lub wykonywana praca ma negatywny wpływ na jego zdrowie, a pracodawca nie przeniesie go na inne stanowisko w określonym przez lekarza terminie do innej pracy odpowiedniej dla jego zdrowia i kwalifikacji zawodowych
  • pracodawca dopuści się ciężkiego naruszenia podstawowych praw lub obowiązków wobec pracownika

Tutaj warto zaznajomić się z prawami pracowniczymi i jakie obowiązki ma względem nas pracodawca. Jeśli łamie jakiekolwiek prawo (np. stosuje mobbing), pracownik może natychmiast rozwiązać umowę bez konieczności pracy w okresie wypowiedzenia.

Żeby jednak takie rozwiązanie umowy mogło być możliwe, musisz przygotować dokument, w którym przedstawisz powód lub przyczynę dla której chcesz zerwać z pracą.

Jeżeli pracodawca uzna, że takie wypowiedzenie umowy za nieuzasadnione, może udać się do sądu pracy. W najgorszym wypadku sąd może zasądzić odszkodowanie w wysokości wynagrodzenia pracownika za okres wypowiedzenia.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia — wzór

Jeżeli chcesz rozwiązać umowę o pracę w trybie natychmiastowym, musisz przygotować stosowny dokument. Poniżej znajdziesz wzór, na którym możesz się wzorować.

Warszawa 01.01.2021
Jan Kowalski
Stanowisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail

Pracodawca
Ewa Kowalska
Szef działu
Nazwa firmy
Adres firmy

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zgodnie z art. 55 Kodeksu pracy rozwiązuję umowę o pracę zawartą dnia xx.xx.xxxx r. w Warszawie, pomiędzy NAZWA firmy, a Janem Kowalskim bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przyczyną rozwiązania umowy jest ciężkie naruszenie przez Ewę Kowalską podstawowych praw pracownika.

Z poważaniem Jan Kowalski
Odręczny podpis

Niniejsze pismo otrzymałem
Podpis pracodawcy

Odpowiednio napisane CV może znacznie podnieść Twoje szanse podczas rekrutacji do pracy.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia przez pracodawcę

Pracodawca również ma prawo zwolnić pracownika bez dania mu okresu wypowiedzenia. Takie sytuacje zdarzają się rzadko, jednak są możliwe.

Gdy pracodawca rozwiązuje umowę, nazywa się to zwolnieniem dyscyplinarnym lub rozwiązaniem umowy z winy pracownika. Dopuszcza się je w kilku przypadkach, które opisane zostały poniżej.

Kiedy pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia?

Pracodawca może zwolnić dowolnego pracownika w trybie natychmiastowym, jeśli pracownik:

  • dopuścił się ciężkiego naruszenia podstawowych obowiązków pracowniczych – może to być np. przychodzenie do pracy pod wpływem alkoholu lub spożywanie go podczas pracy, notoryczne spóźnianie się lub porzucenie pracy. Wiąże się również z oczywistym łamaniem obowiązków związanych z pracą na danym stanowisku.
  • popełnił w czasie trwania umowy o pracę przestępstwa uniemożliwiającego dalsze zatrudnianie go na danym stanowisku – jeśli pracownik dopuścił się złamania prawa w pracy lub poza nią, pracodawca może rozwiązać umowę bez okresu wypowiedzenia.
  • zawinił i utracił uprawnienia konieczne do wykonywania pracy na danym stanowisku – jeżeli pracownik utracił uprawnienia np. na wózki widłowe i nie może pracować na danym stanowisku pracodawca może go zwolnić.
  • jest chory dłużej niż 3 miesiące, a jego staż pracy w danej firmie nie przekracza 6 miesięcy. To samo tyczy się sytuacji, w której pracownik przebywa dłużej na urlopie zdrowotnym dłużej, niż wykonywał obowiązki na swoim stanowisku pracy.

We wszystkich wyżej wymienionych sytuacjach pracodawca ma obowiązek przedstawić wypowiedzenie umowy pisemnie i podać powód swojej decyzji.

Pracownik może uznać zwolnienie z pracy za niezgodne z Kodeksem pracy lub z zasadami wypowiadania umów i złożyć skargę do sądu pracy. Ten może orzec, przywrócenie na takie same stanowisko i wynagrodzenie za okres na zwolnieniu, jak i przed zwolnieniem lub przyznać odszkodowanie.

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika — wzór

Jeśli pracownik złamał jakieś prawo lub spotkała go jedna z wyżej wymienionych sytuacji, jako pracodawca możesz go dyscyplinarnie zwolnić. W tym celu należy przygotować dokument oparty o poniższy wzór.

Warszawa 01.01.2021
Pracodawca
Ewa Kowalska
Szef działu
Nazwa firmy
Adres firmy

Jan Kowalski
Stanowisko
Adres zamieszkania
Numer telefonu
Adres e-mail

Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia

Zgodnie z art. 52 § 1 Kodeksu pracy rozwiązuję umowę o pracę zawartą dnia xx.xx.xxxx r. w Warszawie, pomiędzy Nazwa firmy, a Janem Kowalskim bez zachowania okresu wypowiedzenia.

Przyczyną rozwiązania umowy jest ciężkie naruszenie przez pracownika podstawowych praw pracowniczych.

Jednocześnie informuję, iż w terminie 21 dni od doręczenia pisma, przysługuje Panu prawo do wniesienia żądania przywrócenia na stanowisko pracy lub odszkodowania od Sądu Rejonowego.

Z poważaniem
Odręczny podpis pracodawcy

Podpis pracownika

To już wszystko, co powinieneś wiedzieć na temat rozwiązywania umowy o pracę bez okresu wypowiedzenia. Jeżeli masz jeszcze jakieś pytania związane z rozwiązywaniem UoP, napisz komentarz pod tekstem. Pomożemy i odpowiemy na każde pytanie.

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *