Rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem — wzór i informacje

rozwiązanie umowy o pracę

Rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem jest najczęstszą formą zakończenia współpracy. Do inicjatywy stworzenia tego dokumentu, może dojść zarówno ze strony pracownika jak i pracodawcy. Sama długość okresu wypowiedzenia jest zależna od czasu pracy pracownika w danej firmie oraz \”dogadania\” się pomiędzy dwoma stronami. Jednak w jaki sposób powinien wyglądać dokument wypowiedzenia o pracę? Jeśli jesteś tego ciekaw, sprawdź dalszą część artykułu, z której dowiesz się:

 • jak wygląda aktualny wzór wypowiedzenia przez pracownika oraz pracodawcę,
 • jakie są obowiązujące podstawy prawne dotyczące zakańczania współpracy,
 • co warto zawrzeć w dokumencie wypowiedzenia o pracę.

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracownika — wzór

Poniżej znajdziesz wzór dokumentu, na podstawie którego możesz stworzyć swoje wypowiedzenie umowy o pracę.

Miejscowość i data
Imię i nazwisko pracownika
Adres zamieszkania pracownika

Imię i nazwisko przełożonego
Stanowisko przełożonego
Nazwa firmy
Adres firmy

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia …………. (data zawarcia umowy) w …………. (miejscowość) pomiędzy …………. (pełna nazwa firmy) a …………. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego …………. (długość okresu wypowiedzenia).

Z poważaniem
………….………….………….
(podpis pracownika)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.
………….………….…………..
(podpis pracodawcy lub osoby upoważnionej i data otrzymania wypowiedzenia)

Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem przez pracodawcę — wzór

W przypadku pracodawcy wzór wypowiedzenia umowy o pracę wygląda nieco inaczej. Poniżej przedstawiliśmy wzór tego dokumentu.

Miejscowość, data

Imię i nazwisko pracodawcy
Stanowisko pracodawcy
Nazwa firmy
Adres firmy

Imię i nazwisko pracownika
Stanowisko pracownika
Adres pracownika

WYPOWIEDZENIE UMOWY O PRACĘ

Niniejszym wypowiadam umowę o pracę zawartą dnia …………. (data zawarcia umowy) w …………. (miejscowość) pomiędzy …………. (pełna nazwa firmy) a …………. (imię i nazwisko pracownika) z zachowaniem okresu wypowiedzenia wynoszącego …………. (długość okresu wypowiedzenia). Jednocześnie informuję, że okres wypowiedzenia upływa z dniem ………………………………. (data ostatniego dnia pracy pracownika).

Przyczyną wypowiedzenia jest ……………………………….………………………………. (powód rozwiązania umowy).

Informuję również, że przysługuje Panu/Pani, w terminie 21 dni od otrzymania niniejszego wypowiedzenia, prawo do wniesienia odwołania do Sądu Pracy ………………………………. (nazwa Sądu Rejonowego – Sądu Pracy właściwego dla stosunku pracy).

Z poważaniem
………….………….………….
(podpis pracodawcy)

Potwierdzam otrzymanie wypowiedzenia.
………….………….…………..
(podpis pracownika i data otrzymania wypowiedzenia)

Jak widzisz, dokument przygotowywany przez pracodawcę jest nieco dłuższy od tego, jaki musi przygotować pracownik. Wynika to z podstaw prawnych, które przedstawiliśmy w dalszej części artykułu.

Ile wynosi okres wypowiedzenia umowy o pracę

Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i określony, uzależniony jest od czasu zatrudnienia u danego pracodawcy. Wynosi kolejno:

 • 2 tygodnie, jeśli pracownik zatrudniony jest krócej niż 6 miesięcy,
 • 1 miesiąc, jeśli pracownik zatrudniony jest przynajmniej 6 miesięcy,
 • 3 miesiące, jeśli pracownik zatrudniony był przez przynajmniej 3 lata.

W przypadku umowy na okres próbny, czas wypowiedzenia wynosi:

 • 3 dni robocze, jeśli umowa zawarta była na mniej niż 2 tygodnie,
 • 1 tydzień, jeśli umowa zawarta była na przynajmniej 2 tygodnie,
 • 2 tygodnie, jeżeli umowa zawarta była na minimum 3 miesiące.

Rozwiązanie umowy o pracę z wypowiedzeniem — Podstawy prawne

Rozwiązanie umowy o pracę jest procesem w pełni legalnym, opisanym w Kodeksie pracy. Jest to prawo zarówno pracownika jak i pracodawcy.

Art. 32. § 1. Każda ze stron może rozwiązać umowę o pracę za wypowiedzeniem. 
§ 2. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. 

To, czy umowa została zawarta na czas określony, czy nieokreślony, nie ma tak naprawdę żadnego znaczenia. Każda z nich nakłada na obie strony obowiązek zachowania podobnego okresu wypowiedzenia.

Art. 36. § 1. Okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony i umowy o pracę zawartej na czas określony jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy.

Formalne wypowiedzenie umowy o pracę na czas określony należy przygotować tylko wtedy, gdy któraś ze stron chce zakończyć współpracę szybciej niż przed wpisanym w umowie terminem. W przeciwnym wypadku umowa standardowo wygaśnie w danym dniu.

Zgodnie z prawem, pracodawca nie może zwolnić osób które:

 • są w ciąży
 • przebywają na urlopie wychowawczym lub macierzyńskim
 • przebywają na zwolnieniu lekarskim
 • przebywają na urlopie
 • nie mają więcej niż 4 lata do osiągnięcia wieku emerytalnego
 • są działaczami związkowymi

Jedyną sytuacją, w której dozwolone jest zwolnienie wyżej wymienionych osób, jest, gdy firma ogłosiła upadłość lub likwidację, a także gdy zwolnienie następuje z winy pracownika.

Co zawrzeć w dokumencie?

Jeśli chcesz, by rozwiązanie umowy o pracę poszło szybko i sprawnie, a także było zgodne z prawem, stworzony dokument powinien zawierać:

 • Dane osobowe – imię i nazwisko pracownika i pracodawcy
 • Dane adresowe – pracownika oraz siedziby firmy
 • Pełną nazwę firmy
 • Datę zawarcia umowy o pracę
 • Oświadczenie o rozwiązaniu umowy o pracę za wypowiedzeniem z dokładnym określeniem czasu jego upływu
 • Podpis pracownika i pracodawcy

Nawet jeśli pracodawca nie zechce podpisać takiego dokumentu, to Twój wybór, czy chcesz w danej firmie pracować, czy nie. Tak więc nawet w takiej sytuacji dokument wciąż pozostaje w mocy. Musisz mieć jednak pewność i dowód na to, że dokument został dostarczony i przedstawiony przełożonemu.

W przypadku pracodawcy wypowiedzenie powinno zawierać również:

 • Powód zakończenia współpracy
 • Pouczenie o przysługującym pracownikowi prawie do odwołania do sądu pracy

Jeśli masz do nas jakieś pytania lub któraś część tekstu jest niezrozumiała, napisz do nas maila lub zadaj pytanie w komentarzu. Odpowiemy na każde pytanie, rozwiewajac wszelkie wątpliwości 😉

Zostaw komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *