Czym jest nasz test IQ

Test składa się z 50 pytań opartych o test Bineta-Simona oraz pytania testu WAIS uwzględniające efekt Flynna.
Został on przygotowany przez grupę specjalistów zajmujących się badaniem indukcji logicznej ludzi.
Poziom trudności został odpowiednio zbilansowany, a każda kolejna kategoria pytań jest trudniejsza.
Jeśli chcesz sprawdzić swój iloraz inteligencji, kliknij przycisk Wykonaj test i rozwiąż test w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

Test rozwiązało w sumie 10937 osób.
Obecnie test rozwiązuje

osób.

Pytania w teście IQ dotyczą:

  • analizy ciągłości wzorów rysunkowych
  • porządkowania par obrazków
  • analizy progresywnych zmian wzorów
  • przestawiania rysunków
  • rozkładania elementów graficznych na elementy
Test diagnozuje tak zwaną inteligencję niewerbalną, która jest niezależna od doświadczenia, pochodzenia, wykształcenia itp. Dzięki temu test jest rzetelny i wiarygodny.