Czym jest nasz test IQ

Test składa się z 50 pytań opartych o matryce Ravena i pytania testu WAIS.
Został on przygotowany przez grupę specjalistów zajmujących się badaniem indukcji logicznej ludzi.
Poziom trudności jest został odpowiednio zbalansowany, a każda kolejna kategoria pytań jest trudniejsza.
Jeśli chcesz sprawdzić swój iloraz inteligencji, kliknij przycisk Wykonaj test i rozwiąż test w czasie nie dłuższym niż 30 minut.

Test rozwiązało w sumie 10937 osób.
Obecnie test rozwiązuje

osób.

Pytania w teście IQ dotyczą kolejno:

  • zauważania zasady ciągłości wzorów
  • dostrzegania analogii pomiędzy parami figur
  • analizy progresywnych zmian wzorów
  • przestawiania figur
  • rozkładania figur na elementy
Test diagnozuje tak zwaną inteligencję niewerbalną, która jest niezależna od doświadczenia, pochodzenia, wykształcenia itp. Dzięki temu test jest rzetelny i wiarygodny.